... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Informacje dla kandydatów - na mechaników samolotów ULM

Decyzja Nr 1/2015
Dyrektora Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury”
z dnia 1 marca 2015 r.

Niniejszym ustalam dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury”
PROCEDURY SZKOLENIA DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI „MM”, mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych w zakresie:

A - z uprawnieniem podstawowym TM(AG) dotyczącego wiatrakowca do 560 kg jako całości. Program szkolenia – zał. 10.
B - z uprawnieniem podstawowym TM(A) dotyczącego samolotu do 495 kg jako całości. Program szkolenia – zał. 8.

1. Program szkolenia:

a) szkolenie teoretyczne: przedmioty:
1) prawo – w zakresie techniki lotniczej - 3 godz.
2) człowiek, możliwości i ograniczenia - 3 godz.
3) nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym - 6 godz.
4) technika lotnicza dot. statku powietrznego -10 godz.
5) obsługa techniczna st. powietrznego - 8 godz.
6) bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego - 2 godz.

Razem 32 godz.

b) szkolenie praktyczne: 16 godz. z następujących elementów:
1) wykorzystanie instrukcji obsługowych;
2) identyfikację i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;
3) posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;
4) utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;
5) zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6) dbałość o zdatność statku powietrznego;
7) dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;
8) dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego;

Łącznie 48 godz. szkolenia stacjonarnego, co daje 6 dni szkolenia i jeden dzień egzamin państwowy.

c) metody szkolenia: dopuszcza się wyłącznie metodę szkolenia stacjonarną;

2. Planowane terminy rozpoczęcia szkoleń:
1) przy metodzie skoszarowanej – każdy trzeci wtorek miesiąca, poczynając od kwietnia do października;
2) przy metodzie weekendowej – w każdą trzecią sobotę miesiąca (lub wg uzgodnienia z kandydatami) – nie muszą to być kolejne weekendy; Plan szkolenia uzgadnia się z kandydatem po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty.
3) Jeżeli ilość kandydatów jest mniejsza niż 3 osoby, kurs jest przesunięty na następny miesiąc;

3. Wymagana praktyka obsługowa dla uprawnienia: TM(AG) lub TM(A) - 12 mies.

4. Koszty szkolenia:
1. Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(AG) – 2000 zł;
2. Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(A) – 1800 zł;

5. Szkolenie do świadectwa mechaników będzie realizowane wyłącznie na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL z kandydatem – kursantem i po wniesieniu ustalonej opłaty.

Dyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury”
Stanisław Tołwiński