... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Zaproszenie do Ośrodka szkolenia Lotniczego "Invest Mazury" na lotnisku w Kętrzynie, na szkolenie mechaników samolotów ultralekkich

Zauważając narastające zapotrzebowanie na obsługę samolotów ultralekkich, tworzymy ku temu odpowiednie warunki organizacyjno-szkoleniowe  przez określenie stosownych - poniższych procedur!

PROCEDURY SZKOLENIA DO ŚWIADECTWA  KWALIFIKACJI "MM",
mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych

A - z uprawnieniem podstawowym TM(AG) dotyczącego wiatrakowca do 560 kg jako całości. Program szkolenia - zał. 10.
B - z uprawnieniem podstawowym TM(A) dotyczącego  samolotu do 495 kg jako całości. Program szkolenia - zał. 8.

1. Program szkolenia:
a) szkolenie teoretyczne: przedmioty

1) prawo - w zakresie techniki lotniczej -  3 godz.
2) człowiek, możliwoœci i ograniczenia -  3 godz.
3) nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym -  6 godz.
4) technika lotnicza dot. statku powietrznego - 10 godz.
5) obsługa techniczna st. powietrznego -  8 godz.
6) bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego -  2 godz.

Razem

  32 godz.


b) szkolenie praktyczne: 16 godz. z następujących elementów:
1) wykorzystanie instrukcji obsługowych;
2) identyfikację i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;
3) posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;
4) utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;
5) zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
6) dbałość o zdatność statku powietrznego;
7) dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;
8) dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego;

Łącznie 48 godz. szkolenia stacjonarnego, co daje 6 dni szkolenia i jeden dzień egzamin państwowy.

c) metody szkolenia: dopuszcza się wyłącznie metodę szkolenia stacjonarną;

2. Planowane terminy rozpoczęcia szkoleń:
1) przy metodzie skoszarowanej - każdy trzeci wtorek miesiąca, poczynając od kwietnia do października;
2) przy metodzie weekendowej - w każdą trzecią sobotę miesiąca (lub wg uzgodnienia z kandydatami) - nie muszą to być kolejne weekendy; 
  Plan szkolenia uzgadnia się z kandydatem po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty.
3) Jeżeli ilość kandydatów jest mniejsza niż 3 osoby, kurs jest przesunięty na następny miesiąc;

3. Wymagana praktyka obsługowa dla uprawnienia: TM(AG)  lub TM(A)  - 12 mies.

4. Koszty szkolenia:
1. Szkolenie do św. kw. "MM" z uprawnieniem TM(AG) - 2000 zł + VAT;
2. Szkolenie do św. kw. "MM" z uprawnieniem TM(A    - 1800 zł +VAT;

5. Szkolenie do świadectwa mechaników będzie realizowane wyłącznie na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez OSL z kandydatem - kursantem i o wniesieniu ustalonej opłaty.

Wszystkich którzy poszukują możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi technicznej ultralekkich statków powietrznych, zapraszamy do kontaktów  z lotniskiem Kętrzyn Wilamowo , e-mail: biuro@lotniskoketrzyn.pl lub tel/fax 89 - 752 45 21

Stanisław Tołwiński
+48 501 258 134

18-02-2015r.