... NASZE USŁUGI TO KOMPLEKSOWOŚĆ - ELASTYCZNOŚĆ - NOWOCZESNOŚĆ - WYSOKA JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE ...

Informacje dla kandydatów - na mechaników samolotów ULM i wiatrakowców

Decyzja Nr 1/2023
Dyrektora Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury”
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Niniejszym ustalam dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego „Invest Mazury” PROCEDURY SZKOLENIA DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI „MM”, mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych w zakresie:

A - z uprawnieniem podstawowym mechanika  wiatrakowca TM(AG) do 560 kg jako całości.

B - z uprawnieniem podstawowym mechanika  samolotu TM(A) do 495 kg jako całości.

C - z uprawnieniem podstawowym mechanika motolotni TM(PHG) do 600 kg jako całości.

1. Program szkolenia kursu do  uprawnień TM(A), TM(AG) oraz TM(PHG)

      a). szkolenie teoretyczne - 32 godziny: przedmioty:

1). prawo – w zakresie techniki lotniczej - 3 godz.

2). człowiek, możliwości i ograniczenia - 3 godz.

3). nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym - 6 godz.

4). technika lotnicza dot. statku powietrznego -10 godz.

5). obsługa techniczna st. powietrznego - 8 godz.

6). bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego - 2 godz.

     b). szkolenie praktyczne: 16 godz. z następujących elementów:

1). wykorzystanie instrukcji obsługowych;

2). identyfikację i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;

3). posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość pozostawiania obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;

4). utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;

5). zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

6). dbałość o zdatność statku powietrznego;

7). dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;

8). dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego;

Łącznie 48 godz. tj. 6 dni szkolenia;

c). szkolenie do uprawnienia TM(PHG) na motolotnię do 600 kg jako całości, trwa 4dni.

d). szkolenie do wszystkich uprawnień jest prowadzone na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo.  Dopuszcza się wyłącznie metodę szkolenia stacjonarną;

2. Planowane terminy rozpoczęcia szkoleń:

Aktualna informacja o planowanych terminach dostępna w sekretariacie lotniska Kętrzyn Wilamowo, tel. 89-752 45 21, lub  +48 503 172 816 , email: biuro@lotniskoketrzyn.pl ewentualnie pod mailem: s.tolwinski@investmazury.pl

3. Koszty szkolenia:

1). Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(AG) – 2.400 zł (brutto);

2). Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(A) – 2.400 zł (brutto);

3). Szkolenie do św. kw. „MM” z uprawnieniem TM(PHG) – jako całości - 1600 zł (brutto)

4). Koszt szkolenia nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia w czasie kursu oraz ew. organizacji egzaminu państwowego, opłat egzaminacyjnych  i za wydanie świadectwa, które wnosi się na konto bankowe ULC.

4. Ustalone w pkt. 3. koszty szkolenia przy założeniu co najmniej 4 kursantów - jako minimalnej ilości osób szkolonych na kursie. W sytuacji szkolenia indywidualnego (w mniejszej liczbowo grupie) będzie obowiązywała kalkulacja ceny za szkolenie, stosowna do kosztów zabezpieczenia wykładowców – instruktorów.

5. Warunki przyjęcia kandydatów na szkolenie: Przesłanie Formularza zgłoszenia mailem na adres: biuro@lotniskoketrzyn.pl lub faksem  na nr 89 752 45 21 lub 89 752 30 31.

6. Szkolenie do świadectwa mechaników będzie realizowane  po wniesieniu ustalonej opłaty przed rozpoczęciem kursu.

Uwaga ogólna!

Szkolenie na kursie przygotowującym dla uzyskania  ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI „MM”, mechanika poświadczania obsługi technicznej statków powietrznych … kończy się w OSL Invest Mazury  egzaminem wewnętrznym  i wydaniem ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU.

Zaświadczenie to uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Po uzyskaniu w/w ŚWIADECTWA oraz po wniesieniu stosownej opłaty  na konto ULC odrębnie za egzamin teoretyczny i praktyczny, absolwent  kursu może:

Przystąpić do egzaminu przed dowolnIe wybranym uprawnionym egzaminatorem ULC  i w dowolnym czasie i uzgodnionym miejscu;

Lista egzaminatorów na str. internetowej ULC.

Skorzystać z propozycji OSL Invest Mazury  - wskazania egzaminatora , zaproponowanego terminu i miejsca w którym egzaminator przeprowadzi egzamin;

Skorzystać z możliwości  zorganizowania egzaminu  państwowego (ULC) na lotnisku Kętrzyn Wilamowo po zakończeniu kursu;

Wybór formy przystąpienia do egzaminów  oraz omówienie możliwości i warunków przyjazdu egzaminatora na lotnisko – należy do absolwentów kursu.

W sytuacji decyzji uczestników szkolenia o organizacji egzaminu na terenie lotniska Kętrzyn Wilamowo, OSL Invest Mazury zapewni lokal i statki powietrzne zgodnie z wymaganiami egzaminatora.

Stanisław Tołwiński

Prezes Zarządu – Dyrektor OSL "Invest Mazury"

tel. +48 501 258 134